Menu Zamknij

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

Działając w imieniu spółki TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Panią/Pana/Państwa zgody na przetwarzanie przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. – jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy w zakresie świadczenia usług oferowanych przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k.

TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k., jako administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  informuje, że:

a) TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. ma siedzibę w Poznaniu przy ul. Nowy Świat 2/9 i wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749656,  numer NIP: 781 198 10 99 i REGON: 381345169

b) TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do celów negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. Celami, o których mowa w zdaniu poprzednim są w szczególności: świadczenia usług osuszania budynków, ozonowania, odgrzybiania i ich pochodnych oraz usługi polegając m.in. na: rejestrowaniu Państwa danych jako nabywcy usługi, wystawieniu faktury, wydaniu Państwu oryginału faktury, przechowywaniu kopii faktury w systemie sprzedaży, zapisaniu danych z faktury w rejestrze VAT, wysłaniu deklaracji VAT, a także dla ewentualnej windykacji  i dochodzenia roszczeń przed Sądem.

c) TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k., jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. zanonimizowane.

d) TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury: NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy; dane do wystawienia paragonu/faktury dla osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres pod którym jest świadczona usługa; w przypadku umów także numer Pesel, numer telefonu, adres e-mail, a także imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta oraz numer telefonu i e –mail

e) Przetwarzanie przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. wskazanych wyżej w lit. d) kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, aby Spółka mogła w należyty sposób  zrealizować, świadczyć usługi, które są przedmiotem lub mają być przedmiotem, zawartej z Państwem umowy

f) Przetwarzanie przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. wskazanych wyżej w lit. d) danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k.

g) Przetwarzanie przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. wskazanych wyżej w lit. d) kategorii danych osobowych odbywa się lub będzie się odbywać zgodnie z prawem,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą

h) Posiadane przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych osób, pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

i) Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. są: pracownicy, współpracownicy TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k., biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby, podmioty zobowiązały się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

j) TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

k) TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

l) TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. O jego powołaniu i danych kontaktowych Spółka poinformuje poprzez zamieszczenie stosowego oświadczenia na swojej stronie internetowej.

ł) W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k.na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k.  danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia 
z Państwem negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: biuro@tsm.com.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako (funkcja osoby składającej oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych”.

m) TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

n) Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez TSM Osuszanie Budynków Szurgot Sp.k. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES
1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów. Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzeń Użytkownika serwisów.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
2.1. Cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.
2.2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES
3.1. Cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:
a/ uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika witryny internetowej (dzięki temu nie musi się on logować do serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki Cookies)
b/ optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów
c/ podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
d/ zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu
3.2. Cookies zewnętrzne umieszczane przez Partnerów Administratora w celu:
a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies),
b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam,
c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtuube.com – polityka prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

4. USUWANIE PLIKÓW COOKIES
4.1. Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.
Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
4.2. Zmiany domyślnych ustawień Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
4.3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

4.5. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików Cookies
na urządzeniu Użytkownika.

5. PROFILOWANIE I ŚLEDZENIE W SIECI
Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego i śledzi ruch tych Użytkowników na jego stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, a także w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.

Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:
– usługi Google AdWords,
– usługi Google Analitics

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords
Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy.

Oba te narzędzia są pozwalają skierować Administratorowi przekaz reklamowy do Użytkowników, którzy już odwiedzili jego witrynę lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia strony Administratora.

Administrator przedstawia poniżej szczegółowy opis działania narzędzi użyciu Google AdWords, takich jak Remarketing i Podobni odbiorcy.

a) Opis sposobu wykorzystania remarketingu lub funkcji Podobni odbiorcy w reklamach online Administratora.

Administrator wykorzystuje narzędzia remarketingu po to, aby śledzić ruchy Użytkowników w sieci i kierować do nich spersonalizowaną reklamę, opartą na ich preferencjach i ujawnionych przez nich wcześniej zapotrzebowaniu na konkretną usługę lub produkt, której Użytkownicy Ci poszukiwali na stronie internetowej Administratora. Dzięki temu Administrator może również przekazywać takim Użytkownikom informacje, np. o istniejących promocjach czy ofertach specjalnych na towary lub usługi, którymi Użytkownik był wcześniej zainteresowany.

Podobni użytkownicy są to osoby, które nie przeglądały witryny internetowej Administratora, ale ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy witrynę internetową Administratora przeglądały. Google na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników, zwanymi podobnymi, odpowiednio ich kategoryzuje po kątem podobieństwa do użytkowników Administratora. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową Administratora, może być przez Google wysyłana reklama Administratora, a to na jego wyraźne, oddzielne zlecenie.

Informacja o tym, jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy Administratora w Internecie.

Reklamy Administratora są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów reklamowych z reklamami kierowanymi za pośrednictwem Google AdWords.

b) Informacja o tym, jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie dawnych odwiedzin użytkowników w witrynie Administratora.

Na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy powierzchni reklamowej odbywa się aukcja. O miejsce w konkretnym boksie walczy kilku reklamodawców, w tym Administrator. Przy walce o miejsce reklamowe Administrator korzysta z własnej listy swoich odbiorców, która jest oparta o pliki „cookies”, które zostały zebrane przez Administratora.

c) Rezygnacja z plików cookies

Użytkownicy serwisów internetowych Administratora mogą zrezygnować z pliku cookies Google korzystając z następującego linka, umożliwiającego zmianę ustawień reklam wyświetlanych przez Google na urządzeniach Użytkowników: https://adssettings.google.pl/authenticated.

Użytkownicy serwisów internetowych Administratora mogą również zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative, za pomocą następującego linka: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.
Administrator korzysta z Pikseli remarketingowych DoubleClick. Użytkownik może zrezygnować 
z plików cookies DoubleClick poprzez stronę internetową DoubleClick lub Network Advertising Initiative.

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Analitics

System Google Analitics jest wykorzystywany przez Administratora do śledzenia ruchu na jego witrynie internetowyej, a także tworzenia analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych na witrynie internetowej informacji. Dodatkowo, wykorzystując System Google Analytics,

Administrator tworzy również listy marketingowe oparte o konkretne działania podjęte przez Użytkownika na witrynie internetowej Administratora.

Narzędzie Google Analytics, z którego korzysta Administrator, przechowuje dane przez okres 50 miesięcy od dnia ich zgromadzenia. Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).

Użytkownik może samodzielnie wyłączyć śledzenie ruchów na serwisie internetowych Administratora, korzystając z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zgodę na używanie polików cookies (w zakresie dotyczącym profilowania) każdy Użytkownik może wyrazić poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej” lub poprzez kliknięcie „X” na Pop – upie pojawiającym się po uruchomieniu strony internetowej Administratora.

Zgoda na profilowanie może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych osobowych, dokonanych przed jej cofnięciem.
Odwołanie zgody na profilowanie może nastąpić poprzez kliknięcie w poniższy przycisk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Skutki rezygnacji z używania przez Administratora plików cookies mających na celu profilowanie

Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników serwisów internetowych Administratora, oznacza, że Użytkownicy nie będą otrzymywali reklam Administratora, które mają związek z aktywnością tych Użytkowników na stronie internetowej Administratora. Innymi słowny, Użytkownicy, którzy wyłączą cookies nie będą w ogóle widzieli reklam Administratora opartych o ciasteczka. Mogą natomiast widzieć inne reklamy Administratora, ale ich sposób kierowania nie będzie wykorzystywał cookies.

Jak będą działać serwisy internetowe Administratora bez zgody na używanie cookies?

W przypadku braku zgody Użytkowników na używanie plików cookies mających na celu tzw. profilowanie, na urządzeniach Użytkowników nadal zapisywać się będą pliki cookies wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania strony Administratora (związane np. z ustawieniami preferowanego języka, wypełniania formularzy zakupy etc.). Każdy Użytkownik może  zmodyfikować te ustawienia w ramach używanej przez siebie przeglądarki internetowej, jednak wówczas niektóre części strony internetowej Administratora nie będą wtedy działać prawidłowo.